دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی و مقایسه میزان استناد مقالات پایگاه وب علم آی اس آی (ISI Web of Science) به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) در طول سال های 2008-2003

سعادت سعادت؛ شعبانی شعبانی

دوره 010، شماره 2 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i2.1524

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استنادات صورت گرفته از مقالات مجلات پایگاه وب علم آی اس آی به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد در طول سال های 2008 – 2003 انجام شده. در این پژوهش که از روش کتابسنجی و فن تحلیل استنادی بهره جویی شده، داده ها از طریق ابزارCited Reference Search در وب علم آی اس آی گردآوری شده، و با کمک نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار ...  بیشتر

بررسی اضطراب کتابخانه‌ای و اضطراب منابع الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

محمد ابراهیمی پور؛ عابدی عابدی؛ شعبانی شعبانی

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2041

چکیده
  پژوهش حاضر بر روی نمونه‌ای شامل 280 نفر دانشجوی دختر و پسر دانشگاه اصفهان انجام گرفت. این افراد از دانشکده‌های هفت گانه دانشگاه اصفهان به طور تصادفی انتخاب گردیدند. پرسشنامه‌ محقق ساخته براساس پرسشنامه اضطراب کتابخانه‌ای باستیک و انطباق با محیط فرهنگی دانشگاههای ایران و سؤالات بخش اضطراب منابع الکترونیک براساس سؤالات مورد نیاز ...  بیشتر