دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی

رضا محمدی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ طاهره جاویدی؛ جهانگیر مسعودی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 65-92

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i1.18330

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه برخی استلزام‌های طرح و تدوین نظریه جدید با توجه به مؤلفه‌های معرفت‌شناختی پارادایم پیچیدگی است. با این توضیح که نظریه‌های تربیتی معاصر تحت تأثیر مؤلفه‌های «پارادایم سادگی» شکل گرفته و بخش عمده‌ای از مشکلات و کاستی‌های آن‌ها ناشی از آن پارادایم می‌باشد. از این‌ رو، با گسترش «پارادایم پیچیدگی» در عرصه‌های ...  بیشتر

2. تربیت ‌دینی بر اساس باورهای متناقض ‌نمای کرکگور

علی خالق خواه؛ طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جهانگیر مسعودی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v2i1.11569

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه ایمان‌گرایانه کرکگور و آثار و دلالت‌های این دیدگاه در تربیت دینی است. برای این منظور، نخست منطق ترجیح موضع ایمان‌گرایی بر سایر رویکردهای تربیت دینی تشریح شد. آنگاه با تکیه بر مواضع کرکگور در باب هستی‌مندی، ایمان و سپهرهای زندگی یا مراحل هستی‌مندی انسان مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه، براساس این ...  بیشتر

3. رویکرد تربیت دینی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ایمان محوری

علی خالق خواه؛ جهانگیر مسعودی

دوره 011، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v11i2.1718

چکیده
  یکی از موضوعاتی که از دیر باز و بویژه در دوران اخیر ، همواره ذهن و ضمیر دینداران ژرف نگر را به خود مشغول داشته است ، ربط و نسبت دین در تمام ابعاد و ساحتهایی که برای آن می توان تصور کرد با انگاره عقل و عقلانیت است عرصه دین پژوهی آکنده از پرسشهای نو به نو و گونه گون در این زمینه است و رویکردهای گوناگونی در ربط این دو وجود دارد که با در نظر ...  بیشتر