دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
تبیین و نقد درونی مدل ترکیبی تربیت اخلاقی ناروائز

عماد حاتمی گروه؛ ابوالفضل غفاری؛ خسرو باقری نوع پرست؛ بختیار شعبانی ورکی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 76-95

https://doi.org/10.22067/fedu.v10i1.83012

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تبیین و نقد درونی مدل ترکیبی تربیت اخلاقی از دیدگاه ناروائز می باشد. در مقاله تبیین شده است که ناروائز دو رویکرد تربیت منش و تربیت اخلاقی عقلانی را به منظور ترکیب انتخاب و سپس این دو رویکرد را با توجه به مبانی فلسفی آنها با هم مقایسه کرده و نقاط قوت و ضعف آنها را تبیین نموده است تا بتواند نقاط مثبت آنها را با هم ترکیب ...  بیشتر

الگوی تربیت اخلاقی هگل بر مبنای دیالکتیک آگاهی

ایوب محمودی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمدحسین حیدری؛ میثم سفیدخوش

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 105-125

https://doi.org/10.22067/fedu.v9i2.82962

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین مراحل سه گانه تکامل اخلاق هگلی یعنی حق انتزاعی، اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی با سه گانه خانواده، جامعه و دولت در فرایند دیالکتیک آگاهی هگل می‌باشد. در این نوشتار نقش دیالکتیک آگاهی در زمینه‌های رشد و نمو اخلاقی فرد (خانواده، جامعه مدنی و دولت) در فرایندی منظم از تربیت اخلاقی و در ارتباط با یکدیگر ...  بیشتر

بررسی و تحلیل اعتراض «تلقینی بودن» حلقۀ کندوکاو اخلاقی

روح‌الله کریمی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 66-83

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i1.62228

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و بررسی یک پرسش یا اعتراض به حلقه کندوکاو اخلاقی و تلاش برای پاسخ به آن است. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا و روش تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. نظر به اینکه حلقه کندوکاو اخلاقی مخالف تلقین است و در هرمنوتیک فلسفی پیش‌داوری‌ها شرط فهم دانسته شده‌اند، این پرسش مطرح شد که تربیت اخلاقی ...  بیشتر

نئولیبرالیسم و تجاری سازی تربیت: چالشی فرا روی تربیت اخلاقی

حمداله محمدی؛ فاطمه زیباکلام

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.37248

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش نقد تأثیر تجاری‌سازی تربیت بر تربیت اخلاقی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش انتقادی بهره گرفته شد. بررسی چالش‌های اصلاحات تربیتی نئولیبرال برای تربیت اخلاقی با تمرکز بر مطالعه موردی طرح «هیچ کودکی نباید عقب بماند» حاکی از آن است که افزایش رقابت و کاهش فضای مشارکتی، نگاه ابزاری به انسان، تبدیل دانش ...  بیشتر

تبیین عناصر فلسفه اخلاقی- اجتماعی ابن سینا و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی

راضیه بیرونی کاشانی؛ خسرو باقری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1391

https://doi.org/10.22067/fe.v2i2.15704

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی فلسفه اخلاق ابن‌سینا با هدف تبیین ماهیت اجتماع و چگونگی شکل گیری اخلاق اجتماعی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شد. در این پژوهش آثار اخلاقی ابن سینا مورد تحلیل قرار گرفت و دیدگاه او در فلسفه اخلاق به عنوان نسبیت گرایی-واقع گرایی ملایم در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد ...  بیشتر