کلیدواژه‌ها = مدیریت آموزشی
سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 128-152

10.22067/fedu.v6i2.60913

رضوان حسینقلی زاده؛ محمدرضا آهنچیان؛ علی نوفرستی؛ معصومه کوهساری


بررسی رابطة تسلط ربع‌های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکردآن‌ها

دوره 011، شماره 1، شهریور 1389

10.22067/fe.v11i1.1743

اکرم مقدسی؛ سید عباس زاده سید عباس زاده؛ Ali غنایی چمن آباد