دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تحلیلی آرا نومعتزله با تأکید بر اندیشه‌های محمد عابد الجابری و دلالت‌های آن در تربیت‌دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22067/fedu.2024.78894.1207

بابک شمشیری؛ حسین عبدالله زاده حمیرانی؛ سعید رحیمیان؛ محمدجعفر محلاتی


فناوری‏های نوین: متافیزیک جدید دانش و پداگوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22067/fedu.2024.84213.1289

مریم نادری؛ سید مهدی سجادی


تحلیل ساختاری- تفسیری نشانگرهای عدم اثربخشی نظام دانشگاهی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22067/fedu.2024.84489.1292

سید هدایت اله داورپناه


مبانی تربیت اخلاقِ دینی بر اساس دیدگاههای محمد غزالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22067/fedu.2024.83593.1286

علی مهدیخانی؛ محبوبه عارفی؛ اسماعیل جعفری


تحلیل میدان مدیریت و رهبری آموزشی در پیوند با قدرت و مذهب در تاریخ اجتماعی ایران بر اساس اندیشه بوردیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22067/fedu.2024.87016.1332

محمد آخوندی؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محسن نوغانی؛ شهرام یوسفی فر


ذهن‌آگاهی بدنمند: نگاهی نو به بازآفرینی تجربه‌های یادگیری، تربیت توجه و تعاملات بینافردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22067/fedu.2024.80911.1251

زینب مهدوی


نقدی بر سیاست خصوصی‌سازی تربیت مدرسه‌ای در نظام آموزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22067/fedu.2024.84268.1290

محمد حسنی