نویسنده = سعید ضرغامی
ترسیم اشاره‌هایی برای مدیریت یادگیری برخط در پرتو یافته‌های علوم اعصاب شناختی درباره یادگیری

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 137-163

10.22067/fedu.2024.80817.1242

سعید ضرغامی همراه؛ حمید احمدی هدایت؛ اعظم طاهرخانی؛ پروین بازقندی


ترسیم اشاره‌هایی برای تدریس علوم بر بنیاد تبیینی کل نگرانه از ماهیت علم

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 125-146

10.22067/fe.v6i1.48378

پروین بازقندی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمودنیا؛ خسرو باقری نوع پرست


واکاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن برای حصول آگاهی/ فهم

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 51-68

10.22067/fe.v4i2.23829

مظهر بابایی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ امیر نصری


تحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیتی؛ دیدگاه‌های لیبرال و جامعه‌گرا

دوره 2، شماره 1، مرداد 1391

10.22067/fe.v2i1.12137

بهبود یاری قلی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ میرعبدالحسین نقیب زاده