دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
تعلیم و تربیت در آیینه ژئوفیلوسوفی به مثابه رویکردی نوین در فلسفه ورزی

صادق مرادی؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ آرش حیدری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-89

https://doi.org/10.22067/fedu.2021.31283.0

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تبیین تعلیم و تربیت در آیینه ژئوفیلوسوفی به مثابه رویکردی نوین در فلسفه­ورزی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی و استنتاجی بهره گرفته شد. تعریف متفاوت دلوز از فلسفه به مثابه «هنر صورت­بخشی، ابداع و ساخت مفاهیم» محور مجموعه­ای از تحولات در حوزه‌های گوناگون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی شد که ...  بیشتر

بازتولید قلمرو: گفتمان پارادکسیکال اصلاحات در نظام تربیتی ایران

سید مهدی سجادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 5-32

https://doi.org/10.22067/fedu.v10i1.86747

چکیده
  آنچه که تاکنون علیرغم اصلاحات گسترده در نظام تعلیم و تربیت ایران ، موجب شده است تا نظام تربیتی ایران همچنان ناکارآمد باشد، غلبه نوعی گفتمان بر اقدامات اصلاحی است که بیشتر به بازتولید قلمروهایی منجر شده­اند که خود مانع ظهور اصلاحات واقعی در نظام تربیتی به حساب می آیند. وجه پارادکسیکال گفتمان حاکم بر این اقدامات این است که از یک سو هدف ...  بیشتر

فلسفه «تربیت فناورانه» یا «فلسفه فناورانه» تربیت: نقد گفتمان سیاستگذاری در نظام تربیتی ایران

سید مهدی سجادی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397

https://doi.org/10.22067/fedu.v8i2.72289

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه، تبیین و تحلیل انتقادی رویکردهای مربوط به مناسبات فناوری و تربیت و نیز نقد گفتمان حاکم بر سیاستگذاری در نظام تربیتی ایران از منظر این رویکردها می­باشد. با این توضیح که یکی از رسالت‌های مهم فلاسفه تعلیم و تربیت، تبیین چند و چون مناسبات بین فناوری و نظام تعلیم و تربیت است. در این میان، برخی بر این باورند که باید فناوری ...  بیشتر

نقد گفتمان تلفیق التقاطی (بازسازی سازوارانه)در تعلیم و تربیت : با نگاهی به آثار دکتر خسرو باقری

سید مهدی سجادی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i2.66857

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، نقد گفتمان تلفیق التقاطی با تأکید بر نقد آثار یکی از اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت در ایران است که طی دو دهه اخیر، فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را با ابتناء به رویکرد تلفیق التقاطی به‌پیش برده است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل مفهومی، نوسازی مفهومی، تحلیل انتقادی و سپس استنتاج بهره گرفته شد. بنابراین، ...  بیشتر

نو مفهوم‌پردازی معرفت‌شناختی شک دکارتی بر اساس انتقادهای معرفت‌شناختی شک سوفیستی پروتاگوراس به‌منظور استنتاج اصول یاددهی- یادگیری

محمد مظفر؛ سیدمهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ علیرضا صادق زاده

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i2.66782

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، استنتاج اصول یاددهی-یادگیری از نو مفهوم‌پردازی شک دکارتی بر اساس انتقادهای معرفت‌شناختی شک سوفیستی پروتاگوراس است. برای دستیابی به این هدف از روش‌ پژوهش نقد بیرونی، استنباط، نو مفهوم‌پردازی و استنتاج بهره ‌گرفته ‌شد. یافته‌های به‌دست‌آمده حاکی از آن است که شیوۀ معرفتی دکارت در شک مقطعی- خطی، تعقل گرایی، ...  بیشتر

واسازی مفهوم «تفاوت‌های فردی دانش آموزان» و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی

علی کریمی گیلده؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سید مهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 69-82

https://doi.org/10.22067/fe.v6i1.51060

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، واسازی مفهوم تفاوت‌های فردی در راستای نیل به عدالت آموزشی و نقد نتایج به دست آمده بر مبنای رویکرد بازسازی هابرماس است. برای دست‌یابی به این هدف، از رهیافت‌های پژوهشی واسازی و بازسازی بهره گرفته شد. نتایج واسازی مفهوم تفاوت‌های فردی نشان داد که برداشت رایج دارای هدف‌های ایدئولوژیک شامل جلوه قانونی دادن، فریب، ...  بیشتر

نقد تعلیم و تربیت مدرن با بازخوانی اندیشه‌های تربیتی هنا آرنت

محمد خضری اقدم؛ دکتر سید مهدی سجادی؛ دکتر عباس منوچهری؛ دکتر علیرضا صادق زاده قمصری

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22067/fe.v5i2.47296

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، نقد تربیت مدرن در پرتو اندیشه های تربیتی هانا آرنت می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شد. به صورتی که نخست، ضمن گذری بر اندیشه هانا آرنت، مفهوم و جایگاه تربیت در اندیشه او بررسی‌شده، سپس، در پرتو اندیشه‌های تربیتی ایشان به‌نقد تربیت مدرن پرداخته‌شده و در آخر مؤلفه‌های تربیتی مطلوب ...  بیشتر

تبیین و مقایسه رویکرد انتزاعی کانت و رویکرد انضمامی علامه جعفری (ره) به تربیت زیبایی‌شناختی

علیرضا بیده؛ علیرضا صادقزاده قمصری؛ سید مهدی سجادی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 132-152

https://doi.org/10.22067/fe.v5i2.27056

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین چیستی زیبایی و متناظر با آن استنتاج دلالت‌هایی در باب تربیت زیبایی‌شناختی از منظر کانت و علامه جعفری (ره) هست. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل محتوا و روش تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که کانت با تعریف زیبایی به‌عنوان «رضایت همگانی، ضروری و فارغ از مفهوم، علاقه ...  بیشتر

بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران درباره جایگاه رشته فلسفه تعلیم و تربیت

سید مهدی سجادی؛ فرامرز بیجنوند

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1391

https://doi.org/10.22067/fe.v2i2.14420

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاههای دولتی شهر تهران درباره جایگاه رشته فلسفه تعلیم و تربیت می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. به منظور گردآوری داده های موردنیاز از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. کلیه اعضای هیئت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت ...  بیشتر

جزم گرایی و شکاکیت:معضل نظامهای تربیتی - آموزشی در جوامع اسلامی

سید مهدی سجادی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i2.9467

چکیده
  یکی از مشکلاتی که امروزه نظام‌های تربیتی موجود در جوامع اسلامی با آن موجه هستند، جزم گرایی و در نتیجه شکاکیت است. این جزم گرایی و شکاکیت می‌تواند جزم گرایی یا شکاکیت علمی، دینی و فلسفی را شامل شود. به واسطه این جزم گرایی و شکاکیت، نظام های تربیتی از یک سو به سمت انحصار گرایی در اهداف و برنامه‌های درسی مورد نظر خود سوق می‌یابند و از ...  بیشتر