دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران

پورشافعی پورشافعی؛ پرداختچی پرداختچی؛ آراسته آراسته؛ قهرمانی قهرمانی

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1902

چکیده
  این مقاله ،دوهدف را دنبال می کند .هدف نخست ،شناسایی عوامل زیر بنایی ونیز حوزه هایی که اعضای هیأت علمی می توانند در تصمیم گیری ها ؛ مشارکت نمایند. هدف دوم ؛تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیأ ت علمی دانشگاه است.برای دستیابی به این اهداف ابتدا از طریق مطالعه وبررسی نظری تحقیق؛مؤلفه های الگوی تصمیم گیری اعم ازمؤلفه های «زیر ...  بیشتر

جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها

بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم؛ صباغیان صباغیان؛ آراسته آراسته؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386، ، صفحه 5-33

چکیده
  این پژوهش با اتکاء به این مفروضه اصلی، ضرورت ارتقاء جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاهها، و برای بررسی کارکرد سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است. برای دستیابی به این هدف، نخست الگوی سایبرنتیک و کاربرد آن ارائه و بر اساس آن، شرایط و الزامات استفاده از این الگو، احصاء شده است. آنگاه وضعیت دانشگاه فردوسی مشهد با تکیه بر ...  بیشتر

بررسی رابطه هیجان ها واسنادهای علّی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز

گروسی فرشی گروسی فرشی؛ محمد الفت محمد الفت

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1873

چکیده
  دراین پژوهش، به منظور بررسی ارتباط بین هیجان ها و ابعاد اسناد علی ( ابعاد مرکز کنترل و کنترل پذیری و پایداری) با عزت نفس، پژوهشگر آزمون های عزت نفس روزنبرگ ، هیجان های واتسون و کلارک و مقیاس سنجش ابعاد علّی (واینر) را در مورد 367 شرکت کننده دانشجو از دانشگاه تبریز اجرا کرده است. در تحلیل فرضیه ها از برنامه های آماری SPSS و تحلیل رگرسیونی ...  بیشتر

مقایسه تا ثیر یادگیری مبتنی بر حل مساله گروهی و آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجومعلمان

بدری گرگری بدری گرگری؛ فتحی آذر فتحی آذر

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1903

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تأثیر یادگیری مبتنی بر حل مساله گروهی و آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجویان آموزش معلمی می باشد. روش تحقیق از نوع شبه آزمایش و طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بوده است. آزمودنیها شامل 55 نفر از دانشجویان رشته های مختلف مقطع کاردانی آموزش معلمی(1385-1384) دانشگاه آزاد اسلامی سراب بودند که 30 نفر بعنوان گروه ...  بیشتر

تعیین شاخص‌های مدیریت موثر کلاس در دانشگاهها و

شریفیان شریفیان؛ نصر نصر؛ عابدی عابدی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1881

چکیده
  مدیریت کلاس از ابعاد مهم تدریس اثربخش است. نشانگرهای تدریس اثربخش در پنج مقوله شامل 1- طراحی و تدوین درس، 2- ارائه درس، 3- مدیریت کلاس، 4- روابط انسانی و 5- ارزشیابی از عملکرد تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرارگرفته که به ‌علت گستردگی، در این مقاله فقط مقوله مدیریت کلاس مورد بحث واقع شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از منظری دیگر کمی- ...  بیشتر

بررسی هویت فرهنگی در دانش آموزان دوره راهنمائی تحصیلی(گرایش ها و شناخت ها)

خادمی خادمی؛ ساکتی ساکتی؛ فلاحی فلاحی

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1904

چکیده
  به منظور شناخت هویت فرهنگی نوجوانان ایران و باتوجه به تحقیقات پراکنده ای که نشان دهنده افزایش تمایلات نوجوانان به فرهنگ های بیگانه است، تحقیقی در این زمینه برروی 600 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمائی شهرستان شیراز انجام شد. داده های این تحقیق بوسیله مقیاس 37 گویه ای، که در برگیرنده مولفه های فرهنگی است جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده ...  بیشتر

مقایسه باورهای انگیزشی در یادگیری خود نظم یافته میان کودکان تیزهوش. ناتوان یادگیری و عادی درگروهی از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان شیراز

البرزی البرزی؛ خیر خیر

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1882

چکیده
  تعمق و پژوهش پیرامون علل مبادرت افراد به فعالیتهای تحصیلی ومدرسه ای جایگاه ویژه ای در روانشناسی وتعلیم وتربیت به خود اختصاص داده است. درهمین راستا هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای انگیزشی کودکان تیزهوش ،ناتوان یادگیری و عادی دریادگیری خودنظم یافته بود. به این منظور 76 دانش آموز تیزهوش، 77 دانش آموز عادی و 49 دانش آموز ناتوان یادگیری ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد

افهمی افهمی؛ آقا محمدیان آقا محمدیان

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1916

چکیده
  پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تبیینی از نوع علی- مقایسه‌ای به بررسی عوامل موثر بر گرایش مردم مشهد به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم پرداخته‌است. جامعه آماری این پژوهش شامل 400 نفر از شهروندان مشهدی واقع در سنین 15 سال و بیشتر در سال 1385 می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سن، جنس، سطح تحصیلات، محل سکونت، نحوه گذران ...  بیشتر

بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی

امین یزدی امین یزدی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1884

چکیده
  چکیده: بازشناسی چهره به عنوان الگویی از رشد مهارتهای ادراکی مورد توجه خاص پژوهشگران می باشد. چهره‌ها مهمترین محرک‌های بصری را در روابط انسانی فراهم می‌کنند. از طریق چهره، هویت و هیجانات افراد و نیز سن و جنسیت آنها درک می‌شود. لذا رشد و توانایی برای خواندن چهره‌ها و شناسایی افراد بر اساس چهره ، به عنوان مهارتی شناختی، جنبه‌ای اساسی ...  بیشتر

بررسی رابطة ابعاد شخصیت و هوش هیجانی

بشارت بشارت

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1918

چکیده
  . هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعة نوع رابطة ابعاد شخصیت شامل نوروزگرایی، برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی با هوش هیجانی است. چهارصد و چهل وسه دانشجو (237 دختر و 206 پسر) از رشته‏های مختلف دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنیها خواسته شد مقیاس شخصیت NEOPI-R و مقیاس هوش هیجانی را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش ...  بیشتر

بررسی تغییر الگوی خطاهای خواندن دانش‌آموزان در پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی شهر اصفهان

محمد ابراهیمی پور؛ عابدی عابدی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1885

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نوع خطاهای خواندن دانش آموزان پایه های دوم تاپنجم ابتدایی انجام شد.آزمودنیهای پژوهش شامل 120 دانش آموز پایه های دوم تا پنجم(ازهر پایه30نفر)بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان انتخاب شدند.یافته های بدست آمده از تحلیل خطاهای خواندن با استفاده از آزمون مانوا حاکی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان

مختاری پور مختاری پور؛ سیادت سیادت؛ امیری امیری

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1919

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس( مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل 33 نفر مدیران گروه های آموزشی و454 نفر عضو هیأت علمی بود که با توجه به حجم محدود جامعه آماری مدیران گروههای آموزشی از روش ...  بیشتر

مطالعه تأثیربه کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده از الگوهای نوین تدریس بر یادگیری یک مبحث مشترک در دروس زبان فارسی، عربی و انگلیسی، پایه دوم راهنمایی

جعفری ثانی جعفری ثانی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1898

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیربه کارگیری یک الگوی ترکیبی بر یادگیری دانش‌آموزان در دروس فارسی، عربی و انگلیسی دوم راهنمایی می‌باشد. این پژوهش شبه تجربی است ،که طی دو مرحله مقدماتی و نهایی به اجرا در آمده است. مطالعه نواقص و مشکلات طرح درس‌ها و آزمون‌های ساخته شده و اصلاح آن‌ها در مرحله مقدماتی و اجرای طرح درس‌ها در نمونه اصلی ...  بیشتر

بررسی خود-گسستگی در نوجوانان بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده

سامانی سامانی؛ صادق زاده صادق زاده

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1920

چکیده
  : هدف از این مطالعه بررسی تاثیر جنسیت، فرایندهای خانواده و بافت اجتماعی خانواده بر خودگسستگی از ایده آلها و بایسته ها بر اساس مدل نظری فرایند و محتوای خانواده است. گروه نمونه مورد مطالعه در بررسی شامل 388دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی از شهرهای شیراز و کازرون با میانگین و انحراف معیار سنی 37/17و52/0 بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل سه ...  بیشتر

بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در کودکان

اسعدی اسعدی؛ امیری امیری؛ مولوی مولوی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1899

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در کودکان مقاطع مهدکودکی، پیش دبستانی و کلاس دوم مدارس ابتدایی شهر اصفهان انجام شده است. بدین منظور123 آزمودنی (61 پسر و 62 دختر) به صورت تصادفی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از مهدهای کودک و مدارس ابتدایی 3 منطقه ی جغرافیایی شمال، مرکز و جنوب شهر اصفهان انتخاب ...  بیشتر

مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبکهای هویت و بررسی رابطه آنها در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز

خواجه پور خواجه پور؛ عطار عطار

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1901

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبک های هویت در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه شهر شیراز می باشد . نمونه این مطالعه 657 نفر از دانش آموزان دختر و پسر می باشند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده جند مرحله ای از بین مدارس پیش دانشگاهی در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شیراز انتخاب شدند. ابزار مورد ...  بیشتر

بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

داورپناه داورپناه؛ رمضانی رمضانی

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1829

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی در پی شناسائی معیارهای ذهنی و عینی مورد استفاده دانشجویان برای قضاوت درباره ربط مدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی است که در سالهای 80 تا 82 در این دانشگاه ثبت نام نموده اند. حجم نمونه ای به بزرگی 335 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده ...  بیشتر

ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد ایران از نظر ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری

فرج‌پهلو فرج‌پهلو؛ زوارقی زوارقی

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1831

چکیده
  آنچه در این مقاله می آید نتیجة پژوهشی است که به منظور بررسی وضعیت فعلی و ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران بر اساس الگوی پیشنهادی زوارقی(1384) در مورد ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد صورت گرفت. برای انجام این تحقیق از بررسی مشاهده‌ای استفاده شد. ابزار گرداوری داده‌ها نیز سیاهه‌ی وارسی ...  بیشتر

بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های فردوسی مشهد ، شهید چمران اهواز ، تهران ، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی در مقایسه با مجلات چاپی

جوکار جوکار؛ دهقانی دهقانی

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1833

چکیده
  با توجه به اهمیت روزافزون مجلات در ارتباطات علمی و پیدایش قالب الکترونیکی مجلات ، این مقاله می کوشد تا به روش پیمایشی و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی، میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه های فردوسی مشهد ، شهید چمران اهواز ، تهران ، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی ...  بیشتر

شناسایی و دسته بندی عوامل فردی و سازمانی موثر بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

بیگدلی بیگدلی؛ صباغی نژاد صباغی نژاد

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1835

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناسائی عواملی است که می توانند بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیر گذار باشند. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی ـ اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته با طیف لیکرت استفاده شده است. جامعة مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. ...  بیشتر

تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان

حاجی زین العابدینی حاجی زین العابدینی؛ مکتبی فرد مکتبی فرد؛ عصاره عصاره

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1836

چکیده
  با توجه به اهمیت سایت های وب کتابخانه های ملی،هدف این پژوهش بررسی وضعیت وب سایت های کتابخانه های ملی جهان از نظر میزان مورد استفاده قرار گرفتن که از طریق پیوندهای آنها مشخص می شود، بوده است. در این پژوهش با استفاده از شیوه های وب سنجی، میزان رویت و عامل تاثیرگذار وب، سایت های وب کتابخانه های ملی جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. به علاوه ...  بیشتر

گزارشهای استنادی نشریات فارسی

مهراد مهراد؛ مقصودی دریه مقصودی دریه

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1838

چکیده
  در سال 1381 طرح گزارشهای استنادی نشریات فارسی با هدف رتبه بندی مجلات فارسی براساس استانداردهای موجود در ISI جهانی در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی آغاز گردید. در این طرح عناوین مجلات معتبر مربوط به سالهای 1378 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، در هرسال پراستنادترین مجلات شناسایی و معرفی گردیده و برای هر عنوان ضریب تاثیر ...  بیشتر

فلسفة علم مینوی بنیاد وحدت بخش حکمت متعالی و دانش عینی در پژوهشهای روان شناسی و علوم تربیتی

لطف آبادی لطف آبادی

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1839

چکیده
  پژوهش علمی اساس نوآوری و پیشرفت در همة علوم است. روان شناسی و علوم تربیتی نیز اگر بر پژوهشهای محکم علمی استوار نگردد رونقی نخواهد یافت. سنگ بنای این پژوهشها نوعی از فلسفة علم است که نقطة اتکاء آنها است. فهم دقیق و درست فلسفة علم، به عنوان مبنای اصلی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی، باید چراغ راهنمای محقق در طرحها و روشهای پژوهشی و در ...  بیشتر

بررسی محتوای درسی حوزه علمیه . ارایه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط با تاکید بر اصول فقه

قندیلی قندیلی؛ مهر محمدی مهر محمدی؛ فردانش فردانش

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.1864

چکیده
  هدف مطالعه، بررسی وضعیت محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگیهای مطلوب آن براساس نظریه یادگیری شرح و بسط می‌باشد. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه اولیه با تعدادی از استادان حوزوی، ویژگیهای مربوط به محتوای درسی حوزه شناسایی گردیده است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز، از پرسشنامه‌ی محقق ساخته ...  بیشتر