نویسنده = قربانی ghorbani قربانی
مقایسة ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/fe.v10i1.2098

محمد ابراهیمی پور؛ امین خندقی امین خندقی


مقایسة کنش‌وری عصب - روان‌شناختی (زمان واکنش) در معتادان و افراد عادی

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/fe.v10i1.2099

محمد ابراهیمی پور؛ دژکام دژکام؛ آزادفلاح آزادفلاح


مقایسة اثربخشی درمان‌های رفتاردرمانی شناختی و فلئوکزتین در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی-اجباری

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/fe.v10i1.2100

محمد ابراهیمی پور؛ محمودعلیلو محمودعلیلو؛ بخشی پور بخشی پور


بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/fe.v10i1.2104

احدی Ahadi احدی؛ نریمانی نریمانی؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ آسیایی آسیایی


ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/fe.v10i1.2105

محمد ابراهیمی پور


بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/fe.v10i1.2107

محمد ابراهیمی پور؛ پخشی پور پخشی پور؛ عشایری عشایری؛ قادری پاکدل قادری پاکدل؛ گروسی گروسی


نقدی بر انسان‌شناسی تیلوریسم و پیامدهای آن در مدیریت آموزشی

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/fe.v10i1.2108

محمد ابراهیمی پور؛ پاکسرشت پاکسرشت؛ صفایی مقدم صفایی مقدم؛ مهرعلیزاده مهرعلیزاده


بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان

دوره 09، شماره 1، آبان 1387

10.22067/fe.v9i1.2049

محمد ابراهیمی پور؛ احمدیان احمدیان؛ روان بخش روان بخش


مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی

دوره 09، شماره 2، آبان 1387

10.22067/fe.v9i2.2090

محمد ابراهیمی پور؛ قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی؛ آقامحمدیان آقامحمدیان


مقولة علم در حکمت متعالیه

دوره 09، شماره 1، آبان 1387

10.22067/fe.v9i1.2053

محمد ابراهیمی پور


تاملی بر اندیشه‌های تربیتی کمنیوس

دوره 09، شماره 1، آبان 1387

10.22067/fe.v9i1.2054

محمد ابراهیمی پور


مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان

دوره 09، شماره 2، آبان 1387

10.22067/fe.v9i2.2093

محمد ابراهیمی پور؛ عشایری عشایری؛ گروسی گروسی؛ اقدسی اقدسی